OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI

§1

1. Gminne Centrum Informacji zapewnia młodzieży oraz osobom bezrobotnym, w tym     osobom niepełnosprawnym, poszukującym pracy dostęp do nowoczesnego sprzętu komputerowego w celu wykorzystania internetowych baz danych, informujących o wolnych miejscach pracy w kraju i za granicą, nieodpłatnie.

Dostęp do kawiarenki internetowej mają również inne osoby zainteresowane uzyskaniem wszelkich informacji mogących przynieść oczekiwane efekty w ich działalności, za ustaloną odpłatnością.

2. Zasady dostępu i korzystania z kawiarenki internetowej i sprzętu komputerowego GCI określone zostały w rozdziale VI niniejszego regulaminu. Wszelkie inne uregulowania dotyczące dostępu do kawiarenki internetowej nie mają zastosowania.

3. Wszyscy korzystający ze sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń technicznych GCI zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń o charakterze porządkowym wydawanych przez administratora systemu informatycznego lub dyżurujących stażystów i wolontariuszy.

ZASADY DOSTĘPU DO KAWIARENKI INTERNETOWEJ

§1

l. Z kawiarenki internetowej korzystać może w pierwszej kolejności młodzież, osoby bezrobotne poszukujące zatrudnienia, osoby niepełnosprawne.

2. Korzystanie z kawiarenki internetowej GCI dla osób poszukujących zatrudnienie jest bezpłatne.

3. Z kawiarenki internetowej GCI można korzystać przez 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 730 do 2130 - 14 godzin na dobę.

4. Przed pierwszym, w danym roku kalendarzowym, przystąpieniem do korzystania z kawiarenki GCI każdy klient zobowiązany jest do wypełnienia kwestionariusza rejestracyjnego (załącznik nr 2) i zapoznania się z regulaminem organizacyjnym Gminnego Centrum Informacji. Podpisanie kwestionariusza rejestracyjnego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu GCI i zasad korzystania z Gminnego Centrum Informacji.

5. Każde korzystanie z kawiarenki jest rejestrowane w Karcie Ewidencji (załącznik nr 3) korzystających z kawiarenki internetowej GCI.

6. Maksymalny czas korzystania jednej osoby z internetu wynosi 3-godziny zegarowe dziennie.

7. Osoby chętne do korzystania z kawiarenki GCI mogą rezerwować sobie stanowisko komputerowe osobiście lub telefonicznie. Na rezerwacje przeznaczonych jest 5stanowisk komputerowych. Można korzystać z usług pracowni GCI, bez wcześniejszej rezerwacji, jeżeli w momencie wejścia do sali znajdują się wolne stanowiska komputerowe, na które nie zgłoszono rezerwacji.

8. Na klienta umówionego na konkretną godzinę stanowisko komputerowe będzie oczekiwało 15 minut, po upływie tego czasu z usługi korzysta następna osoba.

9. Na każdym stanowisku pracy może przebywać tylko jedna osoba.

10. Klient kawiarenki internetowej GCI może założyć poprzez internet własną skrzynkę e-mail, za pomocą której będzie mógł kontaktować się z pracodawcami.

11. Każdy klient kawiarenki GCI ma prawo do uzyskania informacji o sposobie korzystania z baz internetowych, założenia skrzynki e-mail, otrzymuje również wykaz adresów dotyczących ofert pracy prezentowanych w internecie.

12. Dostęp do internetu ogranicza się do adresów stron dotyczących problematyki poszukiwania pracy.

13. Korzystający z usług kawiarenki GCI może sporządzić wydruk znalezionych niezbędnych informacji (max. 2 strony), za każdą następną będzie pobierana opłata wg cennika usług dodatkowych oferowanych przez Gminne Centrum Informacji.

14. Klient może zapisać potrzebne informacje na własnej dyskietce. Dyskietka przeznaczona do tego celu powinna być nowa. Na użycie dyskietki należy uzyskać zgodę obsługi. Przed użyciem dyskietkę należy przekazać pracownikowi obsługującemu salę w celu oczyszczenia jej z ewentualnych wirusów.

15. 0soby nie stosujące się do powyższych zasad będą przez obsługę wypraszane z pracowni GCI.

16. Za uszkodzenie sprzętu spowodowane nie właściwym użytkowaniem odpowiada osoba korzystająca z tego sprzętu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA I CYWILNA

§ 1

1. Wszyscy korzystający z kawiarenki internetowej GCI ponoszą odpowiedzialność karną i cywilną za wszelkie wykroczenia i przestępstwa popełnione podczas lub w związku z korzystaniem z kawiarenki GCI.

2. W szczególności odpowiedzialność wymieniona w pkt. 1. dotyczy:

1) umyślnego bądź nieumyślnego niszczenia sprzętu komputerowego;

2) doprowadzania sieci komputerowej do niesprawności;

3) prób wykorzystania sieci Internet do nabywania jakichkolwiek towarów, usług itp.;

4) prób nieuprawnionego dostępu do zastrzeżonych elementów sieci;

5) nielegalnego kopiowania programów komputerowych;

6) wprowadzania jakichkolwiek programów do sieci bez pisemnej zgody kierownika GCI i Administratora systemu.

7) wszelkich innych czynności objętych przepisami KK i KC.

    Korzystający ponosi pełną i nieograniczona odpowiedzialność finansową za szkody i straty wynikłe z niewłaściwego lub nieuprawnionego użytkowania sprzętu komputerowego oraz innego sprzętu technicznego będącego w posiadaniu GCI.

SANKCJE DYSCYPLINARNE

§1

1. W przypadku naruszenia regulaminu Administrator systemu komputerowego ma prawo zastosować wewnętrzną procedurę dyscyplinarną. Przewiduje się następujące środki:

l) upomnienie

2) upomnienie ze skierowaniem wniosku do Kierownika Gminnego Centrum Informacji o zakazie korzystania z kawiarenki komputerowej GCI.

2. Każdy użytkownik może być natychmiast pozbawiony prawa korzystania z kawiarenki GCI gdy:

l) dokona udokumentowanej próby korzystania z zasobów zakazanych (pornograficznych, erotycznych, propagujących przemoc) lub będzie stosował wyrażenia ogólnie przyjęte za wulgarne,

2) będzie próbował instalować własne oprogramowanie bez zgody Kierownika GCI lub Administratora systemu,

3) będzie próbował przez swoje działanie dokonać usunięcia lub zmiany danych znajdujących się w zasobach kawiarenki (poza danymi do których ma prawo dostępu).

3. Osoba, która bez uprawnień korzysta lub usiłuje korzystać z kawiarenki GCI podlega karom dyscyplinarnym, jako osoba dokonująca dewastacji mienia Gminnego Centrum Informacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1

1. Nieprzestrzeganie regulaminu GCI lub poleceń Administratora systemu komputerowego powoduje zawieszenie prawa do korzystania z pracowni GCI i przekazanie do rozpatrzenia kierownikowi Gminnego Centrum Informacji o czasowym lub bezwzględnym pozbawieniu prawa korzystania z kawiarenki GCI.

2. Korzystanie z kawiarenki internetowej GCI przez osoby lub inne podmioty w innym celu niż poszukiwanie pracy dozwolone jest jedynie w przypadkach szczególnych.

3. Gminne Centrum Informacji nie odpowiada za treść ogłoszeń zamieszczonych w bazach internetowych, wiarygodność firm zamieszczających tam swoje oferty oraz za jakość i wiarygodność informacji udostępnianych w internecie przez inne instytucje.

4. W kawiarence internetowej obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków oraz alkoholu.

5. Gminne Centrum Informacji nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Centrum przez osoby z niego korzystające .

6. Osoba pełnoletnia lub instytucja może wynająć kawiarenkę internetową GCI na określony czas zawierając stosowną umowę z Kierownikiem Centrum. Opłata za wynajem będzie pobierana według cennika usług dodatkowych, oferowanych przez Gminne Centrum Informacji.

§2

    Pracownicy Gminnego Centrum Informacji, stażyści, wolontariusze oraz klienci GCI mają obowiązek zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu, natomiast nowo zatrudnieni i nowi klienci winni być zapoznani z regulaminem przed podjęciem pracy oraz przed skorzystaniem z usług kawiarenki internetowej GCI.