Zadania Programowe Gminnego Centrum Informacji w Elblągu

             Gminne Centrum Informacji przy Centrum Pracy i Pomocy w Elblągu mieszczące się przy ul. Bema 54 oraz 12-go lutego 5a, zostało powołane do życia 1 grudnia 2003 r. na podstawie podpisanej umowy nr 4/2003 zawartej pomiędzy CPiP w Elblągu a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie w dniu 22 października 2003 r. Jego powstanie wiąże się z otrzymaniem grantu w kwocie 64 tysięcy złotych z Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Polityki Społecznej w ramach programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów -"PIERWSZA PRACA".  Do udziału w konkursie o grant Centrum Pracy i Pomocy wystąpiło wspólnie z Elbląską Radą Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych w Elblągu. Za otrzymane środki finansowe zakupiono w ramach przetargu sprzęt na wyposażenie GCI w postaci mebli biurowych oraz 10 zestawów komputerowych tworzących kafejkę internetową z wykorzystaniem sztywnego łącza internetowego Telekomunikacji Polskiej.S.A. jakim jest NEOSTRADA.

ISTOTA

 Istotą powołania do życia Gminnego Centrum Informacji jest łagodzenie skutków wysokiego bezrobocia w mieście Elblągu. Jest to instytucja jedyna w swoim rodzaju, działająca na terenie miasta i gminy Elbląg, której powstanie było owocem ścisłej współpracy Centrum Pracy i Pomocy w Elblągu z Elbląską Radą Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych w Elblągu.

W wyniku współpracy tych instytucji GCI usytuowano w CPiP i ERKON.

Gminne Centrum Informacji jest instrumentem samorządu lokalnego, przy którego pomocy podejmowane są aktywne formy zmierzające do łagodzenia zjawiska bezrobocia na terenie miasta obejmujące głównie osoby młode. Do tych osób skierowana jest oferta GCI, która umożliwia znalezienie ofert pracy i ofert szkoleniowych podnoszących kwalifikacje przyszłych pracowników.

 CELE

            Gminne Centrum Informacji ma za cel łagodzenie strukturalnego bezrobocia powstałego na skutek istniejącego złego stanu gospodarki narodowej,  niwelowanie negatywnych zachowań społecznych wśród młodzieży, oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego. Oferta GCI skierowana jest również do osób niepełnosprawnych poszukujących zatrudnienia, chcących powrócić na otwarty rynek pracy.  Fakt powstania Gminnego Centrum zmieni radykalnie obraz środowiska elbląskich pracodawców poprzez obustronny przepływ informacji dotyczącej rynku pracy. Wzmocni też przepływ informacji w zakresie szkolnictwa, doskonalenia zawodowego. Jest to możliwe dzięki prawidłowej współpracy z instytucjami, które, na co dzień zajmują się problemem bezrobocia, czy też wymiany doświadczeń w zakresie indywidualnych ofert pracy, pomocy domowej lub krótkotrwałego zatrudnienia np. przy pilnowaniu dzieci.

 KIERUNKI DZIAŁANIA

 Utworzenie Gminnego Centrum miało w swoich założeniach, prowadzenie działań ukierunkowanych na absolwentów szkół - sprawnych i niepełnosprawnych, poszukujących pracy na rynku miejscowym jak i poza nim. W tym celu utworzono specjalną bazę danych, którą tworzy:

 KIOSK PRACY

             Jest bazą danych osób poszukujących pracy i bazą danych pracodawców chcących zatrudnić osoby w ramach prowadzonej działalności. Zasady rejestracji zarówno pracodawców jak i przyszłych pracowników określa specjalny program komputerowy pozwalający na analizę zawartych w nim informacji i wybór określonych warunków, jakimi odpowiadać powinien przyszły pracownik lub oferujący się pracodawca. Dane zarówno pracownika poszukującego pracę jak i pracodawcy są wpisywane własnoręcznie przez zainteresowanego na specjalnie do tego zaprojektowanych drukach dających możliwość każdej ze stron dokonanie dokładnej analizy stanu oferty. Powyższe powoduje realistyczne spojrzenie na przyszłego pracownika i jego możliwości psychofizyczne, jak również odwrotnie spojrzenie na  pracodawcę - na jego możliwości przyszłego zatrudnienia.

            W ramach Kiosku Pracy w zależności od zapotrzebowania otwarty zostanie stały / w chwili obecnej dorywczy / Punkt Doradztwa Zawodowego prowadzony przez wyspecjalizowanych psychologów umożliwiający poszukiwanie pracy w oparciu o własne możliwości psychofizyczne kandydata.

W ramach ścisłej współpracy z ośrodkami szkoleniowymi jak i uczelniami wyższymi mieszczącymi się na terenie miasta, pracownicy Centrum są w stanie udzielić informacji na temat

- istniejących lub będących w trakcie organizacji szkoleń ogólnych i zawodowych,

- instytucji posiadających: aktualne oferty pracy, staże pracy, praktyki studenckie

   lub uczniowskie, możliwości zatrudnienia w ramach wolontariatu.

- kierowanie do instytucji koordynujących pracę za granicą lub udzielanie informacji o  

   ofertach pracy poza granicami kraju

Pracownicy Centrum służą tak że w każdej chwili pomocą w przygotowaniu dokumentów indywidualnych kandydata do pracy, w postaci CV, oferty pracy , podania o pracę..........

Ponadto KLIENCI objęci są przez Centrum merytoryczną pomocą w obsłudze komputera i podstawowych programów w ramach indywidualnych potrzeb np.w zakresie zakładania i obsługi kont e-mailowych, korzystania: z faksu, skanera, kopiarki i innych urządzeń. W celu  przybliżenia europejskiego rynku pracy dla osób poszukujących pracy za granicą na stałe lub okres wakacyjny, organizowane są spotkania informacyjne przybliżające zagadnienia z zakresu rynku pracy a w tym tematyki swobodnego przepływu pracowników, uznawania kwalifikacji zawodowych, potrzeby wykształcenia zawodowego, wymaganych umiejętności,  możliwości doszkalania zawodowego i językowego w ramach instytucji współpracujących z Centrum.

 W ramach GCI istnieje:

 BIBLIOTEKA MULTIMEDJALNA

 

W ramach tego kierunku działalności Gminne Centrum Informacji poprzez współpracę z instytucjami skupionymi wokół problemu bezrobocia na bieżąco poszerza i udostępnia materiały i broszury dotyczące rynku pracy, wyboru zawodu, prezentacji postępowań kandydatów w trakcie przyjęcia do pracy, możliwości podjęcia pracy na własny rachunek / w ramach działalności gospodarczej/. Umożliwia dostęp do Prawa Pracy w tym Kodeksu Pracy. Daje możliwości korzystania poprzez łącza medialne ze słowników wyrazów obcych. Powyższe działania pozwalają na rozszerzenie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy  przez osoby bezrobotne.

 KAWIARENKA INTERNETOWA

 Utworzona sieć komputerowa umożliwia bezpośredni dostęp do  INTERNETU stwarzając nieograniczone możliwości poszukiwania pracy, kontakt z pracodawcami.

 Usługi Kawiarenki Internetowej są bezpłatne.

 STOISKO TELEPRACY

 Na potrzeby bezrobotnych  stworzono możliwość korzystania ze stoiska telepracy przez te osoby.

Gminne Centrum Informacji to nie tylko współpraca z instytucjami elbląskimi pracującymi na rzecz łagodzenia bezrobocia w naszym mieście, to nie tylko łączność z pracodawcami i przyszłymi pracownikami, ale również możliwość  kontaktu ze społecznością miasta i gminy poprzez stronę internetową GCI umożliwiającą min. wyrażanie opinii i sugestii, co do formy funkcjonowania naszej instytucji i stojących przed nami zadań w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej.

 

 UWAGA.

Co to jest telepraca

Telepraca  jest pracą na odległośc w większości przypadków poza siedzibą pracodawcy. To nowa forma zatrudnienia, której zastosowanie stało się możliwe poprzez: - obniżenie kosztów i zwiększenie wydajności komputerów oraz urządzeń  telekomunikacyjnych;

- zwiększoną dostępność narzędzi i usług zapewniających otwartość sieci elektronicznych Internetu,

- wzrastające powoli zainteresowanie ze strony pracodawców, pracowników i prowadzących samodzielną działalność gospodarczą - wykorzystaniem nowatorskich sposobów osiągania zawodowych i osobistych aspiracji.

Telepraca staje się atrakcyjną formą zatrudnienia poprzez:

Definicja telepracy

Wszystkie rodzaje telepracy charakteryzują się wykorzystaniem komputerów oraz urządzeń i usług telekomunikacyjnych w celu zmiany dotychczasowej geografii pracy.

Telepraca domowa

Jak sama nazwa wskazuje jest to forma zatrudnienia, w której zamiast dojeżdżać do siedziby firmy, powierzoną pracę wykonuje się w miejscu zamieszkania. Termin ten obejmuje:

Telepracowników  - w tym przypadku sporządzana jest indywidualna umowa o pracę, w której uznaje się miejsce zamieszkania za miejsce pracy równorzędne do siedziby firmy lub ją zastępujące.

Telepracowników  samozatrudniających się-  w tym przypadku rozumie się osoby prywatne, dobrowolnie decydują się na pracę w domu. Taki pracownik z reguły godzi się wykonać zlecenie w siedzibie firmy, jeśli zleceniodawca ma takie życzenie.

Telepracowników  nieformalnych - w tym przypadku osoby prywatne i zarząd firmy, dostrzegając zalety telepracy  wprowadzają tę formę zatrudnienia, jednak bez odgórnej zgody, nierzadko wbrew oficjalnej polityce instytucji, której zarząd jest przeciwny telepracy. Według badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii nieformalna telepraca jest bardziej powszechna, niż formalnie istniejące programy zatrudnienia.

 

ZASADNOŚĆ ISTNIENIA CENTRUM

 

W przyszłości zadania GCI nie ulegną radykalnej zmianie nawet w sytuacji powrotu do normalnego rynku pracy. Zadaniem nadrzędnym będzie zawsze ograniczenie skali bezrobocia poprzez codzienną bieżącą współpracę z wszystkimi instytucjami współtworzącymi front pomocowy dla bezrobotnych poprzez:

-         Zapewnienie informacji o ofertach pracy dla osób bezrobotnych w tym osób niepełnosprawnych objętych systemem pomocy społecznej.

-         Tworzenie klimatu do rozwoju przedsiębiorczości jak i aktywnego poszukiwania pracy w kraju i za granica.

-         Propagowanie pracy w ramach Internetu.

-         Organizowanie szkoleń i kursów mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i umiejętności ogólnych osób poszukujących pracy.

-         Tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych zwiększających integrację społeczną.

-         Na bieżąco prowadzenie współpracy z instytucjami specjalistycznymi celem wymiany i propagowania informacji na tematy szkolnictwa i pracy wśród młodzieży.

-         Nawiązanie współpracy z podobnymi ośrodkami na terenie kraju i poza jego granicami, mającej na celu wymianę doświadczeń i dającej możliwość pracy osobom jej potrzebującym.