Serdecznie zapraszamy: Od Poniedziałku do Niedzieli w godzinach 7.30 - 21.30
KILKA SLÓW
STRONA GŁÓWNA
LIST MOTYWACYJNY
CV
AUTOPREZENTACJA
OFERTY PRACY
REGULAMIN
WOLONTARIAT
RODZAJE UMÓW
JAK NAPISAĆ OFERTĘ?
AU PAIR ANYA
EFS
MAPA
GALERIA
admin: tciszewski@elb.vectranet.pl
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym instrumentem wspierającym działania 
podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz rocznych wytycznych w 
sprawie zatrudnienia. Realizacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia i wytycznych służy także 
współfinansowana z EFS Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Inicjatywa ta jest poświęcona 
przeciwdziałaniu dyskryminacji i nierówności na rynku pracy. 

Zadania Europejskiego Funduszu Społecznego precyzuje Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1784/1999/WE. Zgodnie z nim działania w ramach EFS powinny 
być zorientowane na zapobieganie i przeciwdziałanie bezrobociu oraz na rozwijanie potencjału
kadrowego i integrację społeczną rynku pracy. Rozporządzenie 1784/99 określa również 
obszary wsparcia w ramach, których koncentruje się pomoc EFS oraz definiuje kryteria 
kwalifikujące do objęcia pomocą strukturalną.
Europejski Fundusz Społeczny
 

FUNDUSZE STRUKTURALNE:


EFS


EFRR


EAGGF


FIFG

 

PROGRAMY OPERACYJNE:


SPO - RZL


SPO - WKP


ZPORR

 

PO - PT

 

SPO - ROL

 

SPO - RYBY

 

SPO - TRANSPORT

 

FUNDUSZE PRZEDAKCESYJNE:

 
ISPA


SAPARD


PHARE

 

INICJATYWY WSPÓLNOTY:


- EQUAL


INTERREG III

EURES